18 ESL_Hearthstone
17 ESL_DOTA2
0 ESL_YTGlitchGamer
0 ESL_Meligeni
ESL
ESL_BF4
ESL_Halo
ESL_Heroes
ESL_FIFA
ESLtv