การกระทำซึ่งแสดงถึงความเกลียดชังและการคุกคาม

Twitch เป็นพื้นที่ให้ผู้คนสร้างสรรค์ เข้าร่วมและมีส่วนร่วมในชุมชนที่ตนสนใจ เราต้องการให้ทุกคนสามารถแสดงความเป็นตัวเองได้บน Twitch แต่สิ่งสำคัญคือการที่เราทำโดยวิธีที่ช่วยให้ทุกคนรุ่งเรืองได้ ซึ่งหมายถึงการป้องกัน ควบคุมและปกป้องผู้ใช้จากพฤติกรรมที่แสดงถึงความเกลียดชังและการคุกคาม

เราสนับสนุนผู้ใช้ Twitch ที่นำเสนอมุมมองที่หลากหลายหรือที่ไม่ได้รับความนิยม หรือในลักษณะที่ตลกขบขันหรือเป็นที่โต้แย้ง แต่ก็ทำให้เจตนาของคุณชัดเจน เราไม่ยอมรับพฤติกรรมที่ส่งเสริมหรือไม่เอาผิดต่อความเกลียดชังหรือการคุกคามไม่ว่าในทางใดก็ตาม การเพิกเฉยไม่ใช่ข้ออ้างที่ยอมรับได้ในการแสดงการกระทำที่นำไปสู่ความเกลียดชังและการคุกคาม

เราเข้าใจว่า มีหลายวิธีซึ่งพฤติกรรมอาจถูกตีความเป็นการแสดงความเกลียดชังหรือการคุกคาม เมื่อตรวจทานเนื้อหาหรือกิจกรรม เราจะพิจารณาที่เจตนาและบริบท เพื่อแสดงความชัดเจนเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายเหล่านี้ และวิธีที่เราจัดการกับการกระทำในลักษณะดังกล่าว เราได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมประกอบกับเงื่อนไขการปฏิบัติของชุมชนในหัวข้อด้านล่างนี้

การกระทำซึ่งแสดงถึงความเกลียดชัง

การกระทำซึ่งแสดงถึงความเกลียดชังคือคือเนื้อหาหรือกิจกรรมใดๆ ที่ส่งเสริม สนับสนุน หรืออำนวยต่อการเลือกปฏิบัติ ใส่ร้ายป้ายสี การต่อต้าน คุกคาม หรือความรุนแรง ตามคุณลักษณะต่อไปนี้ และห้ามกระทำโดยเด็ดขาด: 

 • เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ หรือชาติกำเนิด
 • ศาสนา
 • เพศ หรือเพศเอกลักษณ์
 • ความหลากหลายทางเพศ
 • อายุ
 • ความพิการหรือสภาพทางการแพทย์
 • ลักษณะทางกายภาพ
 • สถานภาพทหารผ่านศึก

Twitch จะพิจารณาปัจจัยหลายข้อเพื่อระบุเจตนาและบริบทของการกระทำใดๆ ซึ่งแสดงถึงความเกลียดชังที่ได้รับการรายงาน การกระทำที่แสดงถึงความเกลียดชังถือเป็นการละเมิดที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยบัญชีทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมดังกล่าวจะถูกระงับโดยไม่มีกำหนด

การกลั่นแกล้ง

การคุกคามคือเนื้อหาหรือกิจกรรมใดๆ ที่พยายามข่มขู่ ทำให้เสื่อมเสีย ละเมิด หรือระรานผู้อื่น หรือสร้างสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นมิตรสำหรับผู้อื่น โดยห้ามกระทำการดังกล่าว ห้ามการคุกคาม Twitch จะพิจารณาปัจจัยต่างๆ เพื่อระบุเจตนา เนื้อหาและผลกระทบของการคุกคามใด ๆ ที่ได้รับการรายงานเข้ามา เพื่อช่วยคุณระบุประเภทของพฤติกรรมและเนื้อหาที่อาจพิจารณาเป็นการคุกคาม ต่อไปนี้เป็นรายการตัวอย่าง:

 • การกลั่นแกล้ง เช่น การเรียกชื่อแบบล้อเลียนหรือการพยายามทำให้บุคคลอื่นต้องอับอาย โดยมีเจตนาทำร้าย
 • การเหยียดหยามผู้อื่นในเรื่องนายจ้าง องค์กรหรือสังกัดอื่นๆ ของพวกเขา
 • การชี้นำให้ผู้อื่นทำร้ายร่างกายหรือฆ่าตัวตาย
 • การสร้างบัญชีผู้ใช้โดยเฉพาะเพื่อส่งเสริมการคุกคามหรือเกลียดชัง
 • การเฝ้าติดตามหรือการล้ำเส้นผู้อื่น เช่น การพยายามเลี่ยงการแบนช่อง การบล็อกบัญชี หรือการขอไม่ให้ติดต่อพวกเขา
 • การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่นโดยไม่ได้รับการยินยอมจากบุคคลนั้น หรือมีเจตนาที่จะมุ่งร้ายต่อพวกเขา
 • การบันทึกข้อมูลผู้อื่นไว้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากบุคคลนั้น หรือมีเจตนามุ่งร้ายต่อพวกเขา
 • การแบ่งปันเนื้อหา รวมทั้งเนื้อหาที่ผ่านการปรับแต่งหรือนอกบริบท โดยมีเจตนาเพื่อใส่ร้ายป้ายสี ระรานหรือก่ออันตรายต่อผู้อื่น
 • การเรียกดูหรือการส่งช่องที่มีเจตนาร้าย
 • การรุกล้ำ การคุกคาม และการระรานทางเพศ
  • เรียนรู้เพิ่มเติม เกี่ยวกับนโยบายและการบังคับใช้เพื่อต่อต้านเนื้อหาทางเพศ ซึ่งรวมทั้งความรุนแรงและการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
 • การส่งรายงานเท็จ การแต่งเติมหลักฐานของรายงาน หรือจัดระเบียบรายงานโดยจงใจ
 • การกระทำหรือการส่งเสริมให้ผู้อื่นกระทำการคุกคาม

และการละเมิดนโยบายที่ต่อต้านการคุกคามของเราจะนำไปสู่การระงับใช้บัญชีเหล่านั้น ผู้คุกคามอาจถูกระงับโดยไม่มีกำหนดจากการละเมิดครั้งแรก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการกระทำผิด

ชุมชนที่รับผิดชอบต่อการกระทำซึ่งแสดงถึงความเกลียดชังและการคุกคาม

ผู้สร้างเป็นต้นแบบและผู้นำของชุมชนที่พวกเขาสร้างขึ้น หรือที่พวกเขาให้การสนับสนุนรอบตัวพวกเขา ผู้สร้างควรพิจารณาผลกระทบของคำกล่าวและการกระทำของผู้ชมของพวกเขา เราขอให้คุณใช้ความพยายามในการปราบปรามความพยายามใดๆ จากผู้คนในชุมชนของคุณที่จะคุกคามผู้อื่น

ไม่ควรใช้ Twitch เพื่อการยุยง สนับสนุน ส่งเสริม อำนวยต่อ หรือจัดระเบียบประพฤติกรรมที่แสดงความเกลียดชังหรือการคุกคาม ไม่ว่าจะในหรือนอก Twitch ก็ตาม เราจะระงับชุมชน องค์กร และบุคคลที่ทำเช่นนั้น

การกระทำซึ่งแสดงถึงความเกลียดชังและการคุกคามต่อบุคคลโดยตรงหรือนอก Twitch

นอกจากนี้ ชุมชน Twitch เป็นยังที่ประชุม, TwitchCon, การพบปะของชุมชน Twitch และแม้แต่สื่อทางสังคม ชุมชนของเราครอบคลุมทุกพื้นที่เหล่านี้ และเราคำนึงถึงพวกเขาเมื่อพิจารณาถึงบทบาทของเราในการรักษาความปลอดภัยให้กับชุมชน เราอาจดำเนินการกับบุคคลใดๆ ที่กระทำการซึ่งแสดงถึงความเกลียดชังหรือการคุกคามที่เกิดขึ้นนอกบริการ Twitch ซึ่งมีผู้ใช้ Twitch ที่ตกเป็นเป้าจากการกระนำดังกล่าว

ข้อจำกัดอื่นๆ เพิ่มเติม

ถ้าตัวอย่างของการกระทำที่แสดงถึงความเกลียดชังหรือการคุกคามได้รับการเผยแพร่ในบริบทของการศึกษา เช่นการรายงานข่าวหรือสารคดี หรือการส่งเสริมการรับรู้เกี่ยวกับรูปแบบที่การกระทำดังกล่าวเป็นสิ่งที่ไม่ดี เราใคร่ขอให้คุณแสดงเจตจำนงโดยชัดเจนและทำเครื่องหมายแสดงให้เห็นว่าเนื้อหาดังกล่าวเป็นประเภทสำหรับผู้ใหญ่

วิธีการแจ้งรายงานและจัดการความเกลียดชังและการคุกคามบน Twitch

เราอยากให้ทุกคนใน Twitch รู้สึกปลอดภัย และลุกขึ้นมาต่อต้านความเกลียดชังและการคุกคาม ถ้าข้อคิดเห็น ท่าทาง หรือพฤติกรรมเป็นที่ไม่พึงประสงค์ โปรดพิจารณาตัวเลือกต่อไปนี้:

ความประพฤติผิดร้ายแรงที่เพิ่มขึ้น

ถ้าคุณรู้สึกว่าการกระทำที่แสดงถึงความเกลียดชังหรือการคุกคามยกระดับขึ้นเป็นการฟ้องร้องทางกฎหมายหรืออาชญากรรม เราสนับสนุนให้คุณขอความช่วยเหลือจากทนายความหรือหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายท้องถิ่นของคุณ การคุกคามทางกายภาพเฉพาะเหตุการณ์ควรได้รับการแจ้งรายงานต่อหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายท้องถิ่นของคุณทันที

คำถามที่ถามบ่อย

ฉันต้องตกเป็นเป้าของข้อคิดเห็นซึ่งแสดงความเกลียดชังหรือการคุกคามก่อนที่จะสามารถแจ้งรายงานผู้ใช้ได้ใช่ไหม?

ไม่ใช่ ในบางครั้งบุคคลที่ตกเป็นเป้าจากพฤติกรรมนี้อาจไม่ทราบถึงการคุกคาม ณ เวลาที่เกิดขึ้น หรือไม่สามารถแจ้งรายงานได้ ในบางครั้ง ข้อคิดเห็นซึ่งแสดงความเกลียดชังอาจไม่ได้เป็นการเฉพาะเจาะจงถึงบุคคลใดโดยตรง แต่อาจเป็นกลุ่มบุคคลแทน ไม่ว่าคุณจะเกี่ยวข้องในระดับใดก็ตาม คุณสามารถแจ้งรายงานการกระทำที่แสดงถึงความเกลียดชังและการคุกคามที่เป็นการละเมิดเงื่อนไขการปฏิบัติของชุมชนของเรา ในกรณีที่คุณพบเห็นพฤติกรรมดังกล่าวขณะที่เกิดขึ้น

ฉันจำเป็นต้องสื่อให้เห็นว่าพฤติกรรมบางอย่างนั้นไม่พึงประสงค์ก่อนที่จะพิจารณาว่าเป็นการคุกคามและแจ้งรายงานผู้ใช้หรือไม่?

ไม่ใช่ อย่างไรก็ตามในบางเนื้อหา เนื้อหาหรือกิจกรรมที่ดูเหมือนจะเป็นการคุกคามอาจกระทำไปโดยไม่เจตนา และเมื่อได้รับการแจ้งเตือนว่าการกระทำดังกล่าวส่งผลให้ผู้อื่นไม่สบายใจ ผู้ใช้รายนั้นอาจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเขาเอง นอกจากนี้ คุณยังอาจตัดสินได้ว่าการคุกคามบางรูปแบบนั้นร้ายแรงเพียงพอสำหรับการแจ้งรายงาน โดยไม่จำเป็นต้องบอกให้ผู้ใช้ทราบก่อนว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ หากคุณรู้สึกว่าเป็นการปลอดภัยและเหมาะสมที่จะทำเช่นนั้น เราขอแนะนำให้คุณสื่อให้เห็นว่าพฤติกรรมดังกล่าวนั้นไม่พึงประสงค์  หากยังคงมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เราขอแนะนำให้คุณแจ้งรายงานผู้ใช้ และพิจารณาทางเลือกอื่นๆ เพื่อจัดการสถานการณ์ เช่น บล็อกบัญชีของผู้ใช้ หรือแบนพวกเขาออกจากแชท