Ak si chceš pozrieť zmeny v pravidlách komunity, klikni sem.
dátum poslednej úpravy 7. 2. 2018

Pravidlá komunity

Cieľom spoločnosti Twitch je poskytovať najlepšie zdieľané sledovanie sociálnych videí vytvorených našou rastúcou komunitou, kde tvorcovia a komunity môžu navzájom komunikovať bezpečne. V snahe dosiahnuť tento cieľ žiadame všetkých používateľov, aby boli aktívni takým spôsobom, ktorý podporuje priateľskú a pozitívnu skúsenosť pre našu globálnu komunitu.

S cieľom ochrany integrity našej komunity si ako poskytovateľ služby Twitch vyhradzujeme právo kedykoľvek pozastaviť ľubovoľný účet v dôsledku správania, ktoré vyhodnotíme ako nevhodné alebo škodlivé. Voči pozastaveniu sa môžeš odvolať, nemusíme ti však poskytnúť dôvod nášho rozhodnutia.

V prípade prvého a druhého pozastavenia v dôsledku menej závažného porušenia pravidiel budeš mať prístup k lokalite obmedzený na 24 hodín, neexistuje však žiadna pevne stanovená doba ďalších pozastavení ani pozastavení v dôsledku závažného porušenia pravidiel. Budeme posudzovať odvolania týkajúce sa pozastavení na dobu neurčitú na základe našej kontroly tvojho správania, stavu účtu a prípadných ďalších dostupných informácií. Naše tímy zákazníckej podpory a moderovania hodnotia všetky požiadavky na obnovenie účtu a spracovávame ich spolu s ostatnými žiadosťami o podporu.

Okrem našich zmluvných podmienokposkytujeme nasledujúce pravidlá správania používateľov a obsahu v našich službách. Tieto pravidlá sa riadia filozofiou zdravého rozumu a vzťahujú sa na všetok používateľmi vytváraný obsah a aktivity v našich službách. Porušenie našich pravidiel komunity môže viesť k pozastaveniu tvojho účtu a prístupu k našim službám, ako aj k odstráneniu všetkého súvisiaceho obsahu. Tento dokument sa považuje za živý dokument, ktorý pravidelne aktualizujeme na základe vývoja komunity a služby Twitch.

Pre určité služby alebo vlastnosti v rámci služby Twitch môžu platiť dodatočné pravidlá alebo konkrétne výnimky. V súčasnosti podrobnosti nájdeš na tejto stránke: Odkazy na webové stránky a zdroje spoločnosti Curse


Porušenie zákona

Počas používania našich služieb musíš dodržiavať všetky platné miestne, štátne a medzinárodné zákony. Všetok obsah alebo aktivita, ktoré obsahujú, podporujú, ponúkajú alebo požadujú nezákonné aktivity, sú zakázané.

Vyhýbanie sa pozastaveniu

Všetky pozastavenia sú záväzné až do skončenia svojej platnosti alebo ich zrušenia na základe odvolania. Akýkoľvek pokus obísť pozastavenie prístupu k celej lokalite, komunite alebo chatu pomocou iných účtov, identít, osôb alebo prítomnosti v účte iného používateľa bude mať takisto za následok pozastavenie. Vyhýbanie sa pozastaveniu nielenže predĺži samotné pozastavenie, ale môže viesť aj k trvalému pozastaveniu.

Sebazničujúce správanie

Akákoľvek činnosť, ktorá môže ohrozovať tvoj život alebo viesť k fyzickému zraneniu, je zakázaná. Patrí sem okrem iného vyhrážanie sa samovraždou, úmyselné fyzické poranenie, užívanie nelegálnych drog alebo nadmerná konzumácia alkoholických nápojov.

Násilie a hrozby

Akty a hrozby násilia budú brané vážne a považujú sa za porušenie nulovej tolerancie a všetky účty spojené s takýmto správaním budú natrvalo pozastavené na dobu neurčitú. Patria sem (nie však výlučne):

 • Pokusy alebo hrozby fyzického ublíženia iným alebo zabitia iných
 • Pokusy alebo hrozby heknutia, vykonania útoku DDOS alebo privolania jednotky SWAT
 • Použitie zbraní za účelom fyzického ohrozenia, zastrašovania, ublíženia na zdraví alebo zabitia iných

Nenávistné správanie a obťažovanie

Nenávistné správanie je akýkoľvek obsah alebo činnosť, ktorá propaguje, podporuje alebo umožňuje diskrimináciu, hanobenie, objektivizáciu, obťažovanie alebo násilie na základe rasy, etnického pôvodu, národnosti, náboženstva, pohlavia, rodovej identity, sexuálnej orientácie, veku, zdravotného postihnutia, zdravotného stavu, fyzických vlastností alebo statusu veterána, a je zakázané. Akékoľvek nenávistné správanie sa považuje za porušenie nulovej tolerancie a všetky účty spojené s takýmto správaním budú natrvalo pozastavené na dobu neurčitú.

Obťažovanie je akýkoľvek obsah alebo činnosť, ktorá sa snaží zastrašovať, degradovať, zneužívať alebo utláčať ostatných alebo vytvára nepriateľské prostredie pre ostatných, a je zakázané. V závislosti od závažnosti trestného činu ti môže byť na neurčito pozastavený účet už pri prvom porušení.

Zakazujeme používať službu Twitch na prejavy nenávisti alebo obťažovania, či sú obete používateľmi Twitchu alebo nie. Jednotlivcom, komunitám a organizáciám, ktoré tak robia, nepovoľujeme používať naše služby. Za nenávistné správanie alebo obťažovanie mimo Twitchu zamerané na používateľov Twitchu môžeme proti takto sa správajúcim osobám prijať opatrenia.

Prečítaj si viac o našich pravidlách pre nenávistné správanie a obťažovanie a presadzovaní týchto pravidiel.

Nepovolené zdieľanie súkromných informácií

Nenarušujte súkromie ostatných. Je zakázané zdieľať obsah, ktorý môže odhaľovať súkromné osobné informácie o jednotlivcoch alebo ich súkromnú adresu bydliska bez povolenia. Patria sem (nie však výlučne):

 • Zdieľanie informácií, pomocou ktorých možno identifikovať osoby (ako je skutočné meno, miesto alebo doklad totožnosti)
 • Zdieľanie zakázaných alebo chránených sociálnych profilov alebo akýchkoľvek informácií pochádzajúcich z týchto profilov
 • Vysielanie obsahu získaného filmovaním alebo streamovaním takým spôsobom, ktorý porušuje súkromie inej osoby a/alebo sa udeje na súkromnom pozemku bez povolenia

Odcudzenie identity

Typy obsahu alebo činnosti, ktorých cieľom je imitovať osobu alebo organizáciu, sú zakázané. Akékoľvek pokusy vydávať sa za zástupcu spoločnosti Twitch sa považujú za závažné porušenie pravidiel a  budú mať za následok pozastavenie účtu na dobu neurčitú.

Spam, podvody a iné formy zákerného správania

Akékoľvek typy obsahu alebo činnosti, ktoré narúšajú, prerušujú, poškodzujú alebo iným spôsobom porušujú integritu služieb Twitch alebo skúsenosti či zariadenia iného používateľa, sú zakázané. Tieto aktivity zahŕňajú:

 • Zverejňovanie veľkého množstva opakujúcich sa nežiaducich správ alebo hromadné nahlasovanie používateľov
 • Distribúciu neoprávnených reklám
 • Phishing
 • Okrádanie iných osôb
 • Šírenie malvéru alebo vírusov
 • Nepravdivé informovanie (napríklad predstieranie tiesne, zverejňovanie zavádzajúcich metaúdajov alebo zámerné zaradenie kanála do nesprávnej kategórie)
 • Falšovanie (napríklad umelé zvyšovanie štatistických údajov o počte sledujúcich alebo divákov)
 • Predaj alebo zdieľanie používateľských účtov
 • Ďalší predaj služieb alebo funkcií Twitch (napríklad statusu moderátora kanála)

Nahota, pornografia a iný sexuálny obsah

Nahota a sexuálne explicitný obsah alebo aktivity, akými sú pornografia, sexuálne alebo pohlavné styky a sexuálne služby, sú zakázané.

Obsah alebo činnosti, ktoré ohrozujú alebo propagujú sexuálne násilie alebo zneužívanie, sú prísne zakázané a môžu byť nahlásené orgánom činným v trestnom konaní. Zneužívanie detí bude nahlásené príslušným orgánom prostredníctvom amerického Národného centra pre stratené a zneužívané deti.

Sexuálne sugestívny obsah alebo aktivity sú tiež zakázané, hoci môžu byť individuálne povolené v kontexte vzdelávania alebo na základe predchádzajúceho udelenia licencie. Obe tieto výnimky podliehajú podliehajú dodatočným obmedzeniam.

Prečítaj si viac o našich pravidlách pre sexuálny obsah a presadzovaní týchto pravidiel.

Extrémne násilie, krvavé scény alebo iné formy nemravného správania

Obsah, ktorý sa výhradne zameriava na extrémne alebo bezdôvodné krviprelievanie a násilie, je zakázaný.

Nepovolené zdieľanie obsahu a iné porušenia autorských práv

Nahrávanie akéhokoľvek obsahu, ktorý nevlastníš, nevlastníš naň práva alebo nemáš inak povolené ho používať, porušuje naše zmluvné podmienky a môže spôsobiť, že budeš niesť zodpovednosť za odstránenie obsahu na základe zákona DMCA, ktoré vykonajú vlastníci práv tretej strany. Netolerujeme napríklad: opätovné vysielanie obsahu iných vysielateľov služby Twitch, hranie nelegálne získaných hier, zobrazovanie filmov a seriálov tretích strán, opätovné vysielanie športového podujatia, hranie na neautorizovaných pirátskych serveroch alebo nahrávanie obsahu z iných lokalít bez povolenia vlastníka autorských práv.

Dodatočné pravidlá pre obsah

Správne kategorizovanie obsahu

Je tvojou povinnosťou správne kategorizovať svoj obsah. Ak existuje viacero príslušných hier alebo kategórií, môžeš si vybrať ktorúkoľvek považuješ za najvhodnejšiu. Napríklad, ak vytváraš umelecký obsah pre konkrétnu hru, môžeš použiť príslušný adresár hry alebo adresár Creative spolu s príslušnou komunitou. Ak vhodná kategória neexistuje, nastav svoju hru na kategóriu Bez hrania a/alebo radšej nenastavuj komunity vôbec, ak by to malo znamenať použitie nesprávnej kategórie.

Rešpektovanie práv na duševné vlastníctvo

Pri vysielaní v službe Twitch vytváraj obsah, ktorý je pôvodný, prípadne môžeš zdieľať obsah, na ktorého vysielanie máš povolenie. Obsah, ktorý zahŕňa kópie, odvodenú tvorbu alebo predstavenia obsahu iných osôb chráneného autorskými právami, môže porušovať práva na duševné vlastníctvo iných osôb a môže podliehať právu na odstránenie obsahu vlastníkom práv. Tvorcom odporúčame, aby pred zdieľaním obsahu v službe Twitch vyhodnotili, či je ich obsah v súlade s príslušnými zákonmi na ochranu autorských práv (vrátane korektného používania), a aby v prípade potreby získali všetky potrebné práva. Tiež nezabúdaj, že služba Twitch sa riadi zásadami pre opakované porušovanie – viaceré porušenia autorského zákona z tvojho účtu povedú k jeho trvalému pozastaveniu.

Tieto zásady platia pre hudbu a iné vystupovanie v službe Twitch, preto upozorňujeme na nasledovné:

 • Vystupovanie: Vystupovanie s už existujúcimi dielami vyžaduje, aby si mal(a) príslušné práva na zdieľanie obsahu a/alebo vlastného vystupovania s daným dielom.
 • Hudobné vystupovanie a tvorba naživo: Hudobný obsah sa musí zameriavať na živé hranie a prednes pôvodnej hudby. Môžeš tiež streamovať živé vystúpenie „cover“ verzie piesne (teda piesne, ktorú napísal niekto iný), ak tento stream neobsahuje nahraté hudobné alebo iné zvukové prvky vytvorené alebo vlastnené niekým iným (napr. inštrumentálnu stopu nahrávky inej osoby).
 • Nahraná hudba: Vysielania vo forme rádia obsahujúce nahranú hudbu sú vyhradené len pre schválené hudobné vydavateľstvá. Živé hudobné vystúpenia, ako je karaoke, vystupovanie s cover verziou hudby iného autora a tiché napodobňovanie/imitovanie nesmie byť hlavným motívom tvojho hudobného obsahu.

Dodatočné pravidlá pre herný obsah

Podvádzanie v online hrách

Akákoľvek činnosť, ako je napríklad podvádzanie, hekovanie, používanie botov alebo neoprávnené zásahy, ktoré vlastníkovi účtu poskytujú neférovú výhodu v online hre pre viacerých hráčov, je zakázaná. Patrí sem aj zneužitie živého vysielania iného vysielateľa s úmyslom zneužitia týchto informácií v hre, ako je vypátranie pozície hráča z vysielania.

Zatvorené alfa/beta verzie a verzie hier pred vydaním

Žiadame, aby si rešpektoval(a) všetky dátumy vydania vydavateľov/vývojárov, embargá a zmluvy o mlčanlivosti tým, že počkáš s vysielaním týchto hier, kým sa k ním nedostanú ostatní používatelia. Pokiaľ nemáš predchádzajúci súhlas, obsah na tvojom kanáli môže byť na žiadosť vlastníka práv stiahnutý na základe zákona DMCA. Vlastníci práv by mali porušenia nahlasovať v súlade s našimi Usmerneniami k autorskému zákonu DMCA. Používateľov žiadame, aby možné porušenia práv nenahlasovali pomocou nástroja na nahlasovanie používateľov.