Nienawistne zachowanie i napastowanie

Twitch jest miejscem, w którym ludzie mogą tworzyć, kontaktować się ze sobą i dołączać do społeczności osób, z którymi dzielą zainteresowania. Chcemy, aby wszyscy mogli wyrażać się swobodnie na Twitchu, ale jest ważne, abyśmy robili to w sposób, który umożliwia bezproblemowe korzystanie z serwisu wszystkim użytkownikom. Oznacza to zapobieganie, moderowanie oraz chronienie użytkowników przed nienawistnym zachowaniem i napastowaniem.

Wspieramy użytkowników Twitcha, którzy wyrażają odmienne lub niepopularne poglądy albo robią to w sposób humorystyczny lub kontrowersyjny. Prosimy jednak o wyraźne określenie swoich intencji. Nie tolerujemy zachowania, które w jakikolwiek sposób zachęca do nienawiści lub napastowania albo pobłaża takim zachowaniom. Niewiedza nie jest akceptowalnym pretekstem do zachowania, które skutkuje nienawiścią lub napastowaniem.

Rozumiemy, że istnieje wiele sytuacji, w których dane zachowanie może być interpretowane jako nienawistne lub napastowanie. Przeglądając zgłoszoną zawartość lub działania, bierzemy pod uwagę ich intencję i kontekst. Dla zapewnienia większej jasności tych zasad i dla wyjaśnienia, w jaki sposób traktujemy takie przypadki, w poniższych sekcjach udostępniliśmy dodatkowe szczegóły, które uzupełniają nasze wytyczne dotyczące społeczności.

Nienawistne zachowanie

Zabronione jest nienawistne zachowanie, które stanowi dowolna zawartość lub działanie, które promuje, zachęca lub sprzyja dyskryminacji, oczernianiu, uprzedmiotowianiu, nękaniu lub przemocy, odnoszące się do następujących cech: 

 • Rasa, narodowość lub pochodzenie
 • Wyznanie
 • Płeć lub tożsamość płciowa
 • Orientacja seksualna
 • Wiek
 • Niepełnosprawność lub stan zdrowia
 • Cechy fizyczne
 • Status weterana wojskowego

Twitch bierze pod uwagę wiele czynników, aby ustalić intencję i kontekst wszelkich zgłaszanych przypadków nienawistnego zachowania. Nienawistne zachowanie nie będzie tolerowane, a wszystkie konta związane z takim działaniem będą bezterminowo zawieszane.

Napastowanie

Napastowanie stanowi dowolna zawartość lub działanie, które usiłuje zastraszać, poniżać, maltretować lub szykanować inne osoby albo tworzy otoczenie nieprzyjazne innym osobom i taka zawartość lub działania są niedozwolone. Napastowanie jest niedozwolone. Twitch bierze pod uwagę wiele czynników, aby ustalić intencję, kontekst i wpływ wszelkich zgłaszanych przypadków napastowania. Dla ułatwienia określenia, jakiego rodzaju zachowanie lub zawartość mogą stanowić napastowanie, poniżej zamieszczamy listę przykładów:

 • Szykanowanie, na przykład powtarzające się wyzywanie lub usiłowanie zawstydzenia kogoś z zamiarem wyrządzenia krzywdy.
 • Wykorzystywanie innej osoby ze względu na jej pracodawcę, przynależność do organizacji lub inną przynależność.
 • Nakłanianie innej osoby, by się zraniła lub zabiła.
 • Tworzenie kont użytkownika przeznaczonych do napastowania lub szerzenia nienawiści.
 • Prześladowanie lub naruszanie granic prywatności innych osób, na przykład obchodzenie banów kanałów, blokad kont lub ignorowanie próśb innych osób o zaprzestanie kontaktowania się z nimi.
 • Ujawnianie informacji osobistych innej osoby wbrew jej woli lub z zamiarem wyrządzenia jej krzywdy.
 • Nagrywanie innej osoby wbrew jej woli lub z zamiarem wyrządzenia jej krzywdy.
 • Udostępnianie zawartości, włącznie z zawartością spreparowaną lub pozbawioną kontekstu, z zamiarem poniżenia, znęcania się lub wyrządzenia krzywdy innej osobie.
 • Przeglądanie lub raiding na kanały z zamiarem wyrządzenia szkody.
 • Niechciane propozycje seksualne, molestowanie i napastowanie o charakterze seksualnym.
  • Dowiedz się więcej o naszych zasadach dotyczących zawartości o charakterze erotycznym, włącznie z przemocą i wykorzystywaniem seksualnym oraz egzekwowaniu tych zasad.
 • Celowe wysyłanie fałszywych zgłoszeń, preparowanie dowodów w zgłoszeniach lub zachęcanie do masowego wysyłania zgłoszeń.
 • Podżeganie lub zachęcanie innych do napastowania.

Naruszanie naszych zasad chroniących przed napastowaniem spowoduje zawieszenie konta. W zależności od powagi wykroczenia osoby dopuszczające się napastowania mogą zostać bezterminowo zawieszone po pierwszym naruszeniu.

Społeczności odpowiedzialne za nienawistne zachowanie i napastowanie

Twórcy stanowią wzór do naśladowania i są liderami społeczności, które tworzą lub rozwijają. Twórcy powinni rozważać konsekwencje swoich wypowiedzi i działań swojej publiczności. Prosimy, abyście dokładali starań w dobrej wierze, by tłumić w swojej społeczności wszelkie usiłowania napastowania innych.

Twitch nie powinien być wykorzystywany do podżegania, zachęcania, promowania, sprzyjania lub organizowania nienawistnego zachowania lub napastowania, zarówno na Twitchu, jak i poza Twitchem. Będziemy zawieszać społeczności, organizacje i osoby indywidualne, które się tego dopuszczają.

Nienawistne zachowanie i napastowanie bezpośrednie lub poza Twitchem

Społeczność Twitcha obecna jest także na konwentach, TwitchConie, spotkaniach społeczności Twitcha, a nawet w innych mediach społecznościowych. Nasza społeczność obejmuje wszystkie te miejsca i bierzemy je pod uwagę, spełniając nasze zadanie polegające na zapewnianiu bezpieczeństwa społeczności. Możemy podejmować działania przeciwko osobom dopuszczającym się aktów nienawistnego zachowania lub napastowania mających miejsce poza usługami Twitcha, jeśli ich obiektami są użytkownicy Twitcha.

Dodatkowe ograniczenia

Jeśli przykłady nienawistnego zachowania lub napastowania udostępniane są w kontekście edukacyjnym, na przykład w materiałach informacyjnych lub filmach dokumentalnych albo w celu podnoszenia świadomości na temat szkodliwości takich zachowań, prosimy o wyraźnie wyrażenie swoich intencji i oznaczenie tych zawartości jako przeznaczonych dla osób dorosłych.

Jak zgłaszać i postępować w przypadku nienawiści i napastowania na Twitchu

Chcemy, aby wszyscy na Twitchu czuli się bezpiecznie i sprzeciwiali się nienawiści oraz napastowaniu. Jeśli jakiś komentarz, gest lub zachowanie jest nie do przyjęcia, rozważ poniższe możliwości:

Eskalacja poważnych naruszeń zasad

Jeśli uważasz, że nienawistne zachowanie lub napastowanie narusza prawo i ma znamiona przestępstwa, zachęcamy do szukania pomocy u prawnika lub lokalnych organów ścigania. Konkretne groźby fizyczne należy niezwłocznie zgłaszać lokalnym organom ścigania.

Najczęstsze pytania

Czy muszę być obiektem nienawistnego komentarza lub napastowania, abym mógł zgłosić użytkownika?

Nie. Czasami konkretny obiekt tego zachowania może nie mieć świadomości napastowania w momencie, w którym ono występuje albo może nie być w stanie wysłać zgłoszenia. Czasami nienawistne komentarze mogą nie być kierowane przeciwko jednej, konkretnej osobie, a grupie osób. Niezależnie od twojego poziomu zaangażowania, możesz zgłaszać dostrzeżone nienawistne zachowanie i napastowanie stanowiące naruszenie naszych wytycznych dotyczących społeczności.

Czy muszę zakomunikować, że dane zachowanie jest niepożądane, aby można było uznać je za napastowanie i zgłosić użytkownika?

Nie, jakkolwiek w pewnych sytuacjach zawartość lub działanie, które wydaje się być napastowaniem, może być nieumyślne, a użytkownik, który zostanie powiadomiony, że jego zachowanie jest źle odbierane przez innych, może je poprawić. Możesz także stwierdzić, że pewne formy napastowania są na tyle poważne, że w pełni uzasadniają zgłoszenie bez konieczności wcześniejszego komunikowania, że są niepożądane. Jeśli uważasz, że jest to bezpieczne i odpowiednie, zalecamy wyraźne zakomunikowanie, że dane zachowanie jest niepożądane.  Jeśli niepożądane zachowanie nie zostanie zaniechane, zalecamy zgłoszenie użytkownika i rozważenie innych możliwości kontrolowania sytuacji, takich jak zablokowanie konta (kont) użytkownika lub zbanowanie go na czacie.