Vihamielinen käytös ja ahdistelu

Twitch on paikka, jossa ihmiset voivat luoda yhteisöjä, liittyä yhteisöihin ja osallistua yhteisöihin, niin että näiden yhteisöjen jäsenillä on yhteiset mielenkiinnon kohteet. Haluamme kaikkien voivan ilmaista itseään Twitchissä, mutta on tärkeää tehdä se niin, että kaikki saavat kukoistaa. Tämän vuoksi estämme vihamielisen käytöksen sekä ahdistelun, suojaamme käyttäjiä niiltä ja moderoimme niitä.

Tuemme Twitchin käyttäjiä, jotka esittävät erilaisia tai epäsuosittuja näkökantoja tai tekevät niin humoristisella tai kiistanalaisella tavalla, mutta käyttäjien tulee esittää aikomuksensa selkeästi. Emme hyväksy sellaista käytöstä, joka millään tavalla rohkaisee vihaan tai häirintään tai joka millään tavalla suvaitsee tällaista toimintaa. Tietämättömyys ei oikeuta ketään toimimaan tavalla, joka johtaa vihaan tai häirintään.

Ymmärrämme, että käytöstä voidaan tulkita vihamieliseksi tai ahdistelevaksi monella tavalla. Kun tarkistamme ilmoitettua sisältöä tai toimintaa, otamme huomioon sen tarkoituksen ja asiayhteyden. Olemme tehneet yhteisöohjeisiimme tiettyjä lisäyksiä, jotka selventävät näitä käytäntöjä ja kertovat, kuinka käsittelemme tällaista toimintaa. Nämä lisäykset on kuvattu edempänä.

Vihamielinen käytös

Vihamielinen käytös on tiukasti kiellettyä, ja vihamieliseksi käytökseksi katsotaan kaikki sisältö ja toiminta, joka edistää, rohkaisee tai helpottaa seuraaviin ominaisuuksiin perustuvaa syrjintää, haukkumista, esineellistämistä, häirintää tai väkivaltaa: 

 • rotu, etnisyys tai kansallinen alkuperä
 • uskonto
 • sukupuoli tai sukupuoli-identiteetti
 • seksuaalinen suuntautuminen
 • ikä
 • vamma tai terveydentilaan liittyvä ongelma
 • fyysiset ominaisuudet
 • veteraanius.

Twitch ottaa huomioon eri tekijöitä selvittäessään ilmoitetun vihamielisen toiminnan tarkoitusta ja asiayhteyttä. Vihamieliseen toimintaan sovelletaan nollatoleranssia, ja kaikki tällaiseen toimintaan liittyvät tilit suljetaan määräämättömän pitkäksi ajanjaksoksi.

Kiusaaminen

Ahdisteluksi katsotaan sellainen sisältö tai toiminta, jonka pyrkimyksenä on pelotella, nöyryyttää, solvata tai kiusata muita tai joka luo muita kohtaan vihamielisen ympäristön. Tällainen toiminta on kiellettyä. Ahdistelu on kiellettyä. Twitch ottaa huomioon eri tekijöitä selvittäessään ilmoitetun ahdistelun tarkoitusta, asiayhteyttä ja vaikutusta. Seuraavassa on esimerkkejä siitä, millaista käytöstä ja sisältöä saatetaan pitää ahdisteluna:

 • kiusaaminen, kuten toistuva nimittely tai yritykset nolostuttaa joku henkilö, niin että tavoitteena on tehdä vahinkoa
 • henkilön solvaaminen hänen työnantajansa, työpaikkansa tai muun kytköksen vuoksi
 • kehottaminen toista satuttamaan itseään tai tappamaan itsensä
 • ahdistelulle tai vihapuheelle omistettujen käyttäjätilien luonti
 • henkilön väijyminen tai henkilökohtaisten rajojen rikkominen, kuten kanavakieltojen tai tilitorjuntojen kiertäminen tai yhteydenottokielloista piittaamattomuus
 • henkilön henkilökohtaisten tietojen paljastaminen ilman suostumusta tai vahingoittamistarkoituksessa
 • henkilön nauhoittaminen ilman tämän suostumusta tai vahingoittamisaikeissa
 • sellaisen sisällön jakaminen (mukaan lukien muokattu tai asiayhteydestä irrotettu sisältö), jonka tarkoituksena on halventaa, kiusata tai vahingoittaa jotakuta
 • kanavien selailu tai raidaaminen vihamielisellä tarkoituksella
 • ei-toivottu seksuaalinen lähentely, seksuaalinen ahdistelu ja seksuaalinen kiusaaminen
  • lue täältä lisätietoja Twitchin käytännöistä, jotka liittyvät seksuaaliseen sisältöön (mukaan lukien seksuaalinen väkivalta ja hyväksikäyttö), sekä näiden käytäntöjen toimeksipanosta
 • perättömien ilmoitusten jättäminen tarkoituksellisesti, ilmoituksiin liittyvien todisteiden väärentäminen tai lukuisten ilmoitusten tekeminen samasta asiasta monen käyttäjän toimesta
 • muiden innostaminen ahdisteluun.

Jos joku rikkoo ahdistelun vastaista käytäntöämme, hänen tilinsä suljetaan. Rikkomuksen vakavuuden perusteella ahdisteluun syyllistyneiden henkilöiden tilit saatetaan sulkea määräämättömän pitkäksi ajaksi heti ensimmäisen rikkeen yhteydessä.

Yhteisöjen vastuu vihamielisestä käytöksestä ja ahdistelusta

Tekijät ovat luomiensa tai vaalimiensa yhteisöjen roolimalleja ja johtajia. Tekijöiden tulee harkita omien puheidensa ja katselijoiden toimien seurauksia; pyydämme tekijöitä pyrkimään siihen, että he tukahduttavat yhteisössä mahdollisesti esiintyvät ahdisteluyritykset.

Twitchiä ei pidä käyttää vihamielisen käyttäytymisen tai ahdistelun lietsontaan, rohkaisemiseen, helpottamiseen tai järjestämiseen Twitchissä tai Twitchin ulkopuolella. Erotamme näin käyttäytyvät yhteisöt, organisaatiot ja henkilöt.

Vihamielinen käytös ja ahdistelu henkilökohtaisesti tai Twitchin ulkopuolella

Twitch-yhteisö osallistuu myös messuihin, TwitchConiin, Twitchin yhteisötapaamisiin ja jopa sosiaaliseen mediaan. Yhteisömme kattaa kaikki nämä paikat, joten otamme nekin huomioon, kun pyrimme pitämään yhteisön turvallisena. Voimme ryhtyä toimenpiteisiin henkilöitä vastaan, jos nämä ryhtyvät Twitchin käyttäjiin kohdistuviin viha- tai ahdistelutoimiin Twitch-palveluiden ulkopuolella.

Muita rajoituksia

Jos vihamielisestä käytöksestä tai ahdistelusta jaetaan esimerkkejä opetustarkoituksessa (esimerkiksi uutisissa tai dokumentissa) tai pyrittäessä lisäämään tietoisuutta siitä, millä tavoin kyseinen käyttäytyminen on haitallista, pyydämme ilmaisemaan tarkoituksen selvästi ja merkitsemään sisällön vain aikuisille tarkoitetuksi.

Vihatoimista ja ahdistelusta ilmoittaminen Twitchissä ja tällaisen toiminnan hallinta

Haluamme kaikkien tuntevan olonsa turvalliseksi Twitchissä ja vastustavan vihaa ja ahdistelua. Jos jokin kommentti, ele tai käytös tuntuu sopimattomalta, harkitse seuraavia vaihtoehtoja:

Vakavan väärinkäytöksen paheneminen

Jos vihamielinen käytös tai ahdistelu nousee mielestäsi niin vakavaksi, että se voi johtaa oikeudelliseen vaateeseen tai sitä voidaan pitää rikoksena, suosittelemme pyytämään apua asianajajalta tai paikalliselta lainvalvonnalta. Fyysiset uhkaukset tulee ilmoittaa paikallisille lainvalvontaviranomaisille välittömästi.

UKK

Onko minun itse oltava vihamielisen kommentin tai ahdistelun kohteena, jotta voin tehdä käyttäjästä ilmoituksen?

Ei. Joskus tällaisen käytöksen kohde ei ehkä ole tietoinen ahdistelusta sen ilmetessä tai kohde ei ehkä voi tehdä ilmoitusta. Joskus vihamielisiä kommentteja ei ehkä kohdisteta yksittäisiin henkilöihin, vaan ihmisryhmiin. Osallistuitpa tilanteeseen millä tasolla tahansa, yhteisöohjeitamme rikkovasta vihamielisestä käytöksestä ja häirinnästä voi ilmoittaa kuka tahansa, joka huomaa sellaista tapahtuvan.

Täytyykö minun kertoa, että toiminta on epämieluisaa, jotta se katsotaan ahdisteluksi ja käyttäjästä voi tehdä ilmoituksen?

Ei, joskin joissakin tilanteissa sisältö tai toiminta, joka vaikuttaa ahdistelulta, saattaa olla sitä tahattomasti. Tällöin käyttäjä voi korjata toimintaansa saatuaan kuulla, että hänen toimintansa aiheuttaa muille epämukavan olon. Jotkin ahdistelutavat saattavat toisaalta olla niin vakavia, että niistä voi tehdä ilmoituksen heti, vaikka ei ensin ilmoittaisi niiden olevan epätoivottuja. Jos tunnet, että voit turvallisesti ja asiaankuuluvasti todeta käytöksen olevan sopimatonta, suosittelemme sinun ilmoittavan asiasta selkeästi. Jos epätoivottu käytös jatkuu, suosittelemme sinun tekevän käyttäjästä ilmoituksen ja harkitsevan muita keinoja tilanteen hallitsemiseksi. Tällaisia keinoja voivat olla esim. käyttäjän tilin (tai tilien) torjuminen ja käyttäjän estäminen chatissa.