Nenávistné chování a obtěžování

Twitch je místo pro všechny, kdo chtějí tvořit, setkávat se a bavit se v komunitách, se kterými mají společné zájmy. Naším cílem je zajistit, aby se na Twitchi mohli vyjádřit všichni uživatelé. Nicméně je nezbytné, aby to nebylo na úkor ostatních. To znamená, že je nutné moderovat a chránit uživatele před nenávistným chováním a obtěžováním.

Na Twitchi podporujeme uživatele, kteří chtějí vyjádřit odlišný nebo neoblíbený názor, i když ho prezentují humorně nebo kontroverzně. Důležité je ale jasně stanovit účel takového sdělení. Co netolerujeme, je chování, které jakoukoli formou podporuje nebo propaguje nenávistné chování nebo obtěžování. Lhostejnost není omluvou za chování, které má za následek šíření nenávisti nebo obtěžování.

Stejně tak chápeme, že na každé chování lze vždy pohlížet z několika úhlů, kde jeden z nich může vidět nenávist či obtěžování. Při kontrole hlášeného obsahu nebo činnosti vždy posuzujeme i související záměr a kontext. Kvůli lepší přehlednosti těchto zásad a vysvětlení způsobu, jakým hlášení prověřujeme, jsme sestavili dokument, který v následujících částech doplňuje naše pokyny pro komunitu.

Nenávistné chování

Nenávistným chováním jsou myšleny jakýkoli obsah nebo jakákoli činnost, které prosazují, podporují nebo umožňují diskriminaci, očerňování, objektivizaci, obtěžování nebo násilí a které jsou založené na následujících charakteristikách. Takové chování je přísně zakázáno.

 • rasa, etnický nebo národnostní původ,
 • náboženství,
 • pohlaví nebo genderová identita,
 • sexuální orientace,
 • věk,
 • postižení nebo zdravotní stav,
 • fyzické rysy,
 • status veterána.

Twitch při zvažování nahlášeného nenávistného chování bere ohled na řadu faktorů, podle kterých určuje jeho záměr a kontext. Veškeré nenávistné chování je považováno za porušení pravidel a všechny účty zapojené do těchto činností budou trvale zablokovány bez nároku na odvolání.

Obtěžování

Za obtěžování se považuje jakýkoli obsah nebo činnost, která se pokouší zastrašit, ponížit, zneužívat nebo šikanovat ostatní, případně vytváří nepřátelské prostředí pro ostatní a každé takové chování je zakázáno. Obtěžování je zakázáno. Twitch při zvažování nahlášeného obtěžování bere ohled na řadu faktorů, podle kterých určuje záměr, kontext a dopad případného obtěžování. Kvůli snadnějšímu určení chování, které lze považovat za obtěžování, jsme v následující části uvedli několik příkladů:

 • Šikanování, jako například opakované urážení nebo pokusy o ztrapnění osoby s úmyslem ji poškodit
 • Zneužívání někoho na základě jeho zaměstnavatele, organizace nebo jiného zapojení
 • Výzvy k sebepoškozování nebo sebevraždě
 • Vytvoření uživatelských účtů určených výhradně k obtěžování nebo nenávistným projevům
 • Stalking nebo překročení stanovených osobních hranic jiné osoby, jako například obcházení banů z určitého kanálu, blokací účtů nebo ignorování výzev k přerušení kontaktování určité osoby
 • Prozrazení osobních údajů jiné osoby proti její vůli nebo s úmyslem jí uškodit
 • Nahrávání jiné osoby proti její vůli nebo s úmyslem jí uškodit
 • Sdílení falešného obsahu nebo informací mimo kontext s úmyslem někoho ponížit, šikanovat nebo ranit
 • Návštěva nebo nájezdy na jiné kanály se zlými úmysly
 • Nevyžádané sexuální nabídky, sexuální obtěžování nebo sexuální šikanování
  • Další informace o našich zásadách a kontrole sexuálního obsahu, sexuálního násilí nebo zneužívání
 • Úmyslné vytváření nepravdivých zpráv, falšování důkazů ve zprávě nebo hromadné vytváření zpráv se zlými úmysly
 • Podněcování k obtěžování nebo podporování ostatních v něm

Porušení našich zásad týkajících se obtěžování bude mít za následek pozastavení účtu. Podle závažnosti přestupku může být účet autora obtěžování pozastaven již při prvním porušení zásad.

Odpovědnost komunity za nenávistné chování a obtěžování

Mnoho uživatelů vzhlíží k tvůrcům jako ke svému vzoru a vůdci komunity, kterou si tito vysílající okolo sebe vytvořili a rozvíjí. Tvůrci by proto měli zvážit dopad svých prohlášení a činů na svoje diváky. Žádáme vás, abyste se v dobré víře snažili potlačit veškeré snahy jednotlivců obtěžovat ostatní ve vaší komunitě.

Twitch v žádném případě nemá sloužit jako platforma k podněcování, podporování, propagaci, usnadnění nebo organizování nenávistného chování nebo obtěžování jak na Twitchi, tak mimo něj. Všechny osoby, komunity i celé organizace, které tyto zásady poruší, budou zablokovány.

Nenávistné chování a obtěžování osobně nebo mimo Twitch

Komunita Twitche působí také na akcích jako TwitchCon nebo Twitch Community Meetups a na ostatních sociálních médiích. Část naší komunity najdeme na každém podobném místě a tuto skutečnost musíme při stanovení naší pozice v zajištění bezpečí pro komunitu zohlednit. Můžeme tak přijmout opatření proti osobám vykazujícím nenávistné chování nebo obtěžování, ke kterému sice dochází mimo služby Twitche, ale které je na uživatele Twitche zaměřeno.

Další omezení

Jestliže příklady tohoto nenávistného chování nebo obtěžování uvádíte s úmyslem vzdělávat, jako například v rámci zpráv/dokumentu nebo pro zvýšení povědomí o situacích, ve kterých je toto chování nepřípustné, žádáme vás, abyste jasně vyjádřili svůj záměr a své vysílání označili jako obsah pro dospělé.

Jak nahlásit a reagovat na nenávistné projevy a obtěžování na Twitchi

Chceme, aby se všichni na Twitchi cítili bezpečně a nebáli se bránit nenávisti a obtěžování. Pokud některý komentář, gesto nebo chování vyhodnotíte jako nevhodné, máte k dispozici následující možnosti:

 • jasně dát najevo, že je pro vás taková pozornost nežádoucí,
 • omezit schopnost takových uživatelů s vámi komunikovat pomocí funkcí, jako je trvalé či dočasné zablokování nebo zabanování,
 • moderovat chat aktivací funkce AutoMod, přidat klíčová slova do seznamu blokovaných slov, oslovit důvěryhodné moderátory nebo využít jiný z doporučených postupů uvedených v části Jak reagovat na obtěžování v chatu.

 • Každý případ porušení podmínek služby nebo pokynů pro komunitu Twitche vždy hned nahlaste. Postup nahlášení uživatele je popsán tady.

Stupňování závažného přečinu

Pokud máte pocit, že rozsah nenávistného chování nebo obtěžování již vyžaduje právní zákrok, nebo že se jedná o zločin, doporučujeme o pomoc požádat právníka nebo místní policii. Konkrétní vyhrůžky násilím je nezbytné neprodleně oznámit místní policii.

Nejčastější dotazy

Můžu někoho nahlásit pouze za podmínky, že jsem nenávistného komentáře nebo obtěžování já?

Ne. Někdy si nemusí být v daný okamžik oběť vědoma, že je cílem obtěžování, nebo nemá možnost hlášení odeslat. Někdy nenávistné komentáře nemusí směřovat ke konkrétní osobě, ale spíše na celou skupinu lidí. Nezáleží na míře vašeho zapojení. Nenávistné chování a obtěžování, které je v rozporu s pokyny pro komunitu, může nahlásit každý, kdo mu bude svědkem.

Mám napřed autora nenávistných projevů upozornit, že je jeho chování nežádoucí, a až pak případně celou událost považovat za obtěžování a uživatele nahlásit?

Ne. Nicméně v určitém kontextu může být projev nebo činnost, která se na první dojem tváří jako obtěžování, pouze neúmyslným chováním, a po upozornění na jeho nevhodnost si autor může dát příště pozor. Stejně tak může vzniknout situace, kdy některá forma obtěžování je natolik závažná, že pokus upozornit na nežádoucí chování není zapotřebí. Pokud ale máte pocit, že je to pro vás bezpečné a současně žádoucí, doporučujeme nejprve jasně druhé straně sdělit, že je její chování nežádoucí.V případě, že nežádoucí chování nepřestane, doporučujeme uživatele nahlásit a zároveň využít i dalších funkcí, kterými můžete situaci vyřešit, jako je zablokování uživatelských účtů nebo zamezení jejích přístupu k chatu.