Агресивно поведение и тормоз

Twitch е място, където хората могат да творят, да се събират и да участват в общности, които споделят интересите им. Искаме всеки да може да се изразява в Twitch, но е важно да го прави по начини, които дават възможност и другите да се развиват. Това означава предотвратяване, модериране на агресивно поведение и тормоз и защитаване на потребителите от такива.

Подкрепяме потребителите на Twitch, чиито гледни точки са различни или нетрадиционни или пък ги представят по хумористичен или противоречив начин, но намерението им трябва да бъде ясно. Не толерираме поведение, което окуражава или оправдава агресия или тормоз по какъвто и да е било начин. Незнанието не е приемливо извинение за поведение, което води до агресия или тормоз.

Разбираме, че съществуват много начини, по които дадено поведение може да се интерпретира като агресивно или целящо тормоз. Когато преглеждаме съдържание или дейност, за които е подаден сигнал, взимаме предвид намерението и контекста. За да бъдат ясни тези правила и начинът, по който разглеждаме сигналите за такова поведение, по-долу ви предоставяме още подробности като допълнение към Указанията за общността.

Агресивно поведение

За агресивно поведение се счита всяко съдържание или дейност, които насърчават, окуражават или съдържат дискриминиране, клеветене, унижаване, тормоз или насилие, базирани на следните характеристики, и е строго забранено: 

 • Раса, етническа принадлежност, националност и произход;
 • Религия;
 • Сексуалност, пол или полова идентичност;
 • Сексуална ориентация;
 • Възраст;
 • Физически недъг или медицинско състояние;
 • Физически черти;
 • Статут на ветеран.

Twitch взима под внимание набор от фактори, за да определи намерението и контекста на сигнализираното агресивно поведение. Агресивното поведение е нарушени с нулева толерантност и всички профили, свързани с такова поведение, ще бъдат деактивирани за неопределен период от време.

Тормоз

За тормоз се счита всяко съдържание или дейност, които целят да заплашват, унижават, малтретират или оскърбяват други лица или създават враждебна среда, и съответно са забранени. Тормозът е забранен. Twitch взима под внимание набор от фактори, за да определи намерението, контекста и въздействието на сигнализирания тормоз. За да можете да разпознавате какви типове поведение и съдържание могат да бъдат тормоз, по-долу поместваме списък с примери:

 • Оскърбяване, като например повторно наричане с обидни имена или опити за унижаване на някого с цел нанасяне на вреда.
 • Тормозене на някого въз основа на работодателя им, организацията им или друга подобна връзка.
 • Казване на някого да се самонарани или самоубие.
 • Създаване на потребителски профили, които се използват само за тормоз и агресия.
 • Преследване или нарушаване на установените лични граници на някого, като например заобикаляне на забрани в канал, блокирания на профили или молби за прекратяване на комуникация.
 • Разкриването на нечия лична информация против волята им или с цел да им навредите.
 • Заснемането на някого против волята им или с цел да им навредите.
 • Споделянето на съдържание, включително монтирано или извън контекст, с цел да унижите, оскърбите или нараните някого.
 • Разглеждането или организирането на нашествия в канали със злонамерена цел.
 • Нежелани сексуални намеци, сексуален тормоз или оскърбяване със сексуален характер.
  • Научете повече относно правилата ни за съдържание със сексуален характер, включително сексуално насилие и експлоатация, и прилагането им.
 • Умишлено изпращане на фалшиви сигнали за нарушение, монтиране на доказателства по сигнал или групови заговори за подаване на сигнали срещу някого.
 • Подстрекаване или окуражаване на други да осъществяват тормоз.

Нарушаването на правилата ни срещу тормоз ще доведе до деактивиране на профила ви. В зависимост от тежестта на нарушението профилите, упражняващи тормоз, може да бъдат деактивирани за неопределен период от време още при първото нарушение.

Общности, отговорни за агресивно поведение и тормоз

Създателите на съдържание са модели за подражание и лидери на общностите, които създават или сбират около себе си. Създателите на съдържание трябва да обмислят евентуалните последици от изказванията и действията си пред аудиториите си; молим ви да положите добросъвестно усилие да осуетявате всякакви опити за тормоз в общността си.

Забранено е Twitch да се използва за подстрекаване, окуражаване, насърчаване, извършване или организиране на агресивно поведение или тормоз във или извън Twitch. Ще предприемем мерки срещу общностите, организациите и лицата, които извършват такава дейност.

Агресивно поведение и тормоз на живо или извън Twitch

Общността на Twitch участва в събирания, TwitchCon, сбирки на общностите на Twitch и дори в социалните медии. Общността ни се разпростира на всички тези места и ги взимаме предвид, когато се опитваме да подсигурим безопасността й. Може да предприемем мерки срещу лица, проявили агресивно поведение или тормоз извън услугите на Twitch, но насочени към потребители на Twitch.

Допълнителни ограничения

Ако споделите примери за агресивно поведение или тормоз в образователен контекст, като например новинарски предавания или документални клипове, или чрез тях целите да изтъкнете колко лошо е такова поведение, молим ви ясно да заявите намеренията си и да обозначите, че това съдържание само за възрастни.

Как да подадете сигнал за агресия и тормоз в Twitch и как да се справите с такова поведение

Искаме всички в Twitch да се чувстват в безопасност и да изразяват позиция срещу агресията и тормоза. Ако коментар, действие или поведение е нежелано, моля, обмислете следните опции:

Ескалация до сериозни нарушения

Ако смятате, че агресивно поведение или тормоз са достигнали ниво за предявяване на правна претенция, ви съветваме да потърсите помощ от адвокат или местните правоприлагащи органи. Конкретните физически заплахи трябва да се съобщят на местните правоприлагащи органи.

ЧЗВ

Трябва ли аз да съм жертвата на агресивен коментар или тормоз, за да подам сигнал за потребител?

Не. Понякога жертвата на такова поведение може да не е свидетел на тормоза, докато се случва, или да няма възможност да подаде сигнал. Понякога агресивните коментари не са отправени към конкретен човек, а към група от хора. Без значение доколко сте замесени, ако сте свидетели на агресивно поведение и тормоз, които нарушават Указанията за общността, може да се подадете сигнал.

Трябва ли да се наложи изрично да заявя, че дадено поведение е нежелано, за да се счита за тормоз и да подам сигнал за потребителя?

Не, но имайте предвид, че в даден контекст, съдържание или дейност, съответното действие може да изглежда оскърбително, но всъщност да не е умишлено и след като потребителят бъде предупреден, че действията му карат другите да се чувстват неудобно, той може да подобри поведението си. Също така може да решите, че някои прояви на тормоз са достатъчно сериозни и да подадете сигнал за тях, без първо да заявявате, че са нежелани. Ако смятате, че е безопасно и адекватно, съветваме ви ясно да заявявате, когато дадено поведение е нежелано.  Ако нежеланото поведение продължава, съветваме ви да подадете сигнал за потребителя и да обмислите други опции за справяне със ситуацията, като например блокиране на профила на потребителя или налагане на забрана за чат.